Informácie o aktuálnom ročníku súťaže FIITAPIXEL

Termín zverejnenia výsledkov

1. kolo – november
2. kolo – apríl
výsledky celého ročníka – na IIT.SRC

Maximálny počet pridávaných fotografií na tému

5 v každom kole

Technické požiadavky

 • veľkosť (max. 10 MB / snímok)
 • formát súboru jpg
 • povolený pomer 3:2, resp. 2:3 s miernou toleranciou
 • min. šírka 600px, min. výška 600px
 • max. šírka 6500px, max. výška 6500px
 • každá fotografia musí mať zadaný svoj opis

Súťažné kategórie

 1. Študenti
 2. Zamestnanci
 3. Priaznivci

Štatút odbornej poroty

§ 1
I. Pôsobnosť odbornej poroty
 1. Odborná porota je zriadená na posudzovanie fotografií.
§ 2
II. Právomoc odbornej poroty
 1. Odborná porota určí v stanovenom termíne zverejnenia výsledkov (po prvom kole, po druhom kole a na konci ročníka) poradie prvých m najlepších fotografií v každej téme, kde sa to dá.
 2. Odborná porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie a ceny fotografiám v prípade, že posudzované fotografie nebudú napĺňať danú tému a ich kvalita nebude technicky dostačujúca.
 3. Rozhodnutie odbornej poroty týkajúce sa udelenia cien alebo neudelenia cien je konečné.

Členovia odbornej poroty

doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD. - predseda, Mgr. art. Richard Žolko, ArtD., Mgr. art. Ondrej Synak

Spôsob hodnotenia

Súťažiaci získavajú body za každú umiestnenú fotografiu medzi bodovanými miestami (závisí od celkového poctu a kvality príspevkov, odborná porota bodované miesta oznámi spolu s výsledkami). Tieto body sa sčítavajú naprieč jednotlivými témami a tiež za jednotlivé kola v príslušnom ročníku. Na konci každého ročníka sú na základe bodovania vyhodnotení najlepší fotografi v jednotlivých súťažných kategóriách.